Portfolio

Onderstaand is slechts een greep uit lopende en afgeronde projecten. Meer weten of rapportages ontvangen? Neem contact op!

Curriculumontwikkeling Bloem, Groen & Styling – AOC Terra

Samen met het docententeam is een herzien curriculum ontwikkeld op basis van het Kwalificatiedossier. De komende tijd zal in het teken staan van verdere innovatie van het curriculum naar een opleiding Bloem, Groen & Styling 2.0.

Image result for terra school

Procesevaluatie transitie teamgecentreerd organiseren

Met behulp van narratief onderzoek breng ik, samen met medewerkers van Terra, in beeld hoe de transitie naar teamgecentreerd werken verloopt en wat daarbinnen succes- en faalfactoren zijn.

Image result for nhl stenden logo

Professionalisering vo-docenten binnen werkplaatsen

Als lid van de kenniskring Wendbaar Vakmanschap van NHL Stenden Hogeschool doe ik, samen met schoolleiders binnen het VO, onderzoek naar de invloed van schoolleiders op professionalisering van docenten binnen het project NRO-werkplaatsen.

dc

Monitoring beroepspraktijkvorming

Drenthe College hecht waarde aan een goede voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Hoe waarderen studenten en het werkveld de inspanningen van de instelling? Monitoring van de beroepspraktijkvorming geeft antwoord op deze vraag én biedt concrete handvaten voor verbeteracties.

Image result for friesland college

Proces- en productevaluatie Excellentieprogramma’s
Het Friesland College stimuleert studenten het beste uit zichzelf te halen door excellentie programma’s aan te bieden. In samenwerking met het lectoraat Wendbaar Vakmanschap van NHL Stenden Hogeschool.

nhl

Trade-off studiesucces & arbeidsmarktsucces

Het aandeel studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt in het hoger onderwijs laat te wensen over. Dat lijkt ondoelmatig, maar wat als dit gebrek aan studiesucces tot een groter arbeidsmarktsucces leidt? Dit onderzoek schijnt licht op de mogelijke trade-off tussen studie- en arbeidsmarktsucces.